Právne zásady

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s právnymi zásadami a so zásadami používania súborov cookie. Ak nesúhlasíte, stránku nepoužívajte. Spoločnosť Coloplast Group si vyhradzuje právo na vymazanie, úpravu alebo doplnenie obsahu tejto webovej stránky, a to kedykoľvek, a z akéhokoľvek dôvodu bez upovedomenia akejkoľvek osoby. Webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Coloplast Group s hlavným sídlom v Dánsku. Skupina Coloplast prevádzkuje túto webovú stránku na účely poskytovania informácií. Neváhajte a prezrite si webovú stránku. Materiály zobrazované na webovej stránke si môžete stiahnuť iba na nekomerčné účely za predpokladu, že dodržíte všetky upozornenia na autorské práva, obchodnú značku a iné vlastnícke práva. Nemôžete však obsah tejto webovej stránky vrátane textu, obrázkov, audio a video záznamov žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, ďalej zverejňovať, presúvať, vkladať, odosielať alebo distribuovať na verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Coloplast Group. Kontaktuje právne oddelenie.


Produkty spoločnosti Coloplast

Zobrazené produkty nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách, alebo môžu byť známe pod iným názvom. Indikácie na používanie môžu byť v každej krajine rozdielne. Pred používaním by ste sa vždy mali obrátiť na miestneho zdravotného odborníka a prečítať si príbalový leták.


Ochrana údajov

Osobné údaje sú zhromažďované iba počas procesu registrácie, viď Vyhlásenie o povolení. E-mailové adresy sa používajú iba na doručenie vyžiadaných informácií. Tieto webové stránky obsahujú prepojenia na iné stránky. Spoločnosť Coloplast Group nie je zodpovedná za postupy pri ochrane súkromia, ani za obsah týchto webových stránok. Na niektorých webových stránkach spoločnosti Coloplast Group nájdete fóra, nástenky s odkazmi a/alebo spravodajské skupiny. Nezabudnite, že všetky informácie zverejnené na týchto miestach sa stávajú verejnými informáciami, a preto by ste mali starostlivo zvážiť zverejňovanie svojich osobných údajov. Táto webová stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a zmenou informácií pod našou kontrolou. 


Autorské práva

Mali by ste predpokladať, že všetko, čo vidíte, alebo čítate na tejto webovej stránke je chránené autorským právom, ak nie je uvedené inak a môže sa používať iba v súlade s týmito právnymi zásadami. Skupina Coloplast Group nezaručuje ani nevyhlasuje, že používanie materiálov zobrazených na tejto webovej stránke nebude v rozpore s právami tretích strán, ktoré skupina Coloplast Group nevlastní, ani s nimi nie je spojená. Obrázky sú buď vlastníctvom, alebo používané s povolením skupiny Coloplast Group. Používanie týchto obrázkov vami, alebo akoukoľvek inou vami oprávnenou osobou je zakázané, ak to špecificky nepovoľujú tieto právne zásady. Akékoľvek neoprávnené používanie týchto obrázkov predstavuje porušenie zákona o autorských právach, zákona o obchodnej značke, zákonov o ochrane osobných údajov a súkromia a komunikačných nariadení a ustanovení.


E-mail

Akákoľvek komunikácia alebo materiály, ktoré vysielate na webovú stránku elektronickou poštou alebo inak, vrátane údajov, otázok, pripomienok, návrhov a podobne sú a budú považované skupinou Coloplast Group a jej pridruženými spoločnosťami za verejné a nechránené v súlade s touto klauzulou. Takéto materiály výslovne zbavujete dôvernosti a udeľujete skupine Coloplast Group a jej pridruženým spoločnostiam neodvolateľnú bezplatnú licenciu na zhromažďovanie a používanie takýchto materiálov na akékoľvek účely vrátane reprodukcie, poskytovania, vysielania, zverejňovania, prenosu a odosielania. Okrem toho výslovne potvrdzujete, že skupina Coloplast Group môže zhromažďovať a používať nápady, návrhy, know-how, alebo techniky obsiahnuté v komunikácii, ktorú zasielate na webovú stránku na akékoľvek účely, vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov pomocou týchto informácií.


Informácie na webovej stránke

Vynakladáme primeranú snahu na to, aby informácie na stránke boli presné a aktuálne. Avšak, skupina Coloplast Group nezaručuje a ani sa nezaväzuje za presnosť informácií. Skupina Coloplast Group nenesie zodpovednosť za chyby alebo omyly v obsahu tejto webovej stránky. Informácie poskytnuté na webovej stránke nie sú náhradou zdravotnej starostlivosti. Ak máte, alebo predpokladáte, že máte zdravotný problém, mali by ste sa obrátiť na zdravotného odborníka s licenciou.


Obchodné značky a logá

Obchodné značky a logá zobrazené na webovej stránke sú obchodnými značkami skupiny Coloplast Group. Žiadny obsah webovej stránky sa nemá vykladať ako udeľujúci, implicitne, estoppel, alebo inak licenciu alebo právo na používanie obchodnej značky zobrazenej na webovej stránky bez predchádzajúceho písomného povolenie skupiny Coloplast Group, alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť obchodné značky zobrazené na tejto stránke.


Prepojenia

Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia na iné stránky, ktoré nepatria pod kontrolu skupiny Coloplast Group. Tieto prepojenia sú uvádzané pre vaše pohodlie. Skupina Coloplast Group nie je zodpovedná za obsah týchto webových stránok a nie je zodpovedná za žiadne škody alebo zranenia vyplývajúce z obsahu ktorejkoľvek inej stránky. Vítame prepojenia na túto webovú stránku. Môžete slobodne vytvoriť hypertextové prepojenie na túto stránky, ak toto prepojenie neuvádza alebo nenavádza na žiadne sponzorstvo alebo podporu vašej stránky skupinou Coloplast Group alebo jej pridružených spoločností. Nemôžete zakomponovať žiadne materiály tejto stránky viazané zásadami duševného vlastníctva alebo autorských práv na iných miestach.


Ako kontaktovať skupinu Coloplast Group

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa právnych zásad, zásad tejto webovej stránky, alebo vášho používania tejto stránky, kontaktujte právne oddelenie spoločnosti Coloplast Group.

Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu