Informovaný súhlas

 

Týmto udeľujem spoločnosti Coloplast Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50749358, DIČ: 2120438804, IČDPH: SK2120438804 (ďalej len „Coloplast“), aby spracúvala moje nižšie uvedené osobné údaje pre marketingové aktivity, a to formou zasielania informácií o produktoch a službách Coloplast, bezplatného zasielania časopisu Helios, vzoriek produktov Coloplast a následného prieskumu spokojnosti.

 

Týmto udeľujem spoločnosti Coloplast výslovný súhlas so spracovaním mojich uvedených osobných údajov aj vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa týkajú môjho zdravotného stavu, a to za vyššie uvedeným účelom. 

 

Zároveň súhlasím s tým, aby som bol za vyššie uvedenými účelmi kontaktovaný emailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS, MMS.

 

Osobné údaje budú spoločnosťou Coloplast spracúvané len po nevyhnutnú dobu vzhľadom k účelu, za ktorým boli zhromaždené, prípadne do odvolania súhlasu, najviac však po dobu 5 rokov od neposkytnutia súčinnosti z mojej strany (napr. neprevzatie zásielky od spoločnosti Coloplast), a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

Ak budete mať otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Coloplast prostredníctvom bezplatnej linky 0800 159 159, alebo napíšte na adresu info@coloplast.sk

 

Na podporu účelu uvedeného vyššie spoločnosť Coloplast poskytne osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu externým dodávateľom baliacich služieb a dodávateľom zabezpečujúcim distribúciu poštových zásielok. 

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo na prístup k svojim údajom, na opravu či vymazanie Vašich údajov, na obmedzenie spracovávania Vašich údajov, namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním. Ak chcete využiť svoje právo, pošlite prosím príslušnú požiadavku poštou na adresu organizačnej zložky Coloplast na Slovensku, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu info@coloplast.sk alebo nás kontaktuje telefonicky na čísle 0800 159 159, pre volajúceho zdarma. Odvolať súhlas môžete aj v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého ste súhlas udelili. 

 

Tiež máte právo podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu